Wybierz lokal
Restauracja Yamato
ul. Poznańska 10
30-012 Kraków
Factory Kraków
ul. Prof. A. Rożańskiego 32
32-085 - Modlniczka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAMATO SUSHI

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą Yamato Sushi  znajdującego się pod adresem internetowym www.yamatosushi.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego Yamato Sushi jest Damian Skonieczny z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Jana Pawła II 199A , 32-091 Kraków; NIP 5130248304.

 • Postanowienia ogólne.
 • Składanie zamówienia.
 • Realizacja zamówienia.
 • Reklamacje.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych Yamato Sushi umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.yamatosushi.pl (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Składanie zamówienia.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane internetowo na stronie www.yamatosushi.pl 
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu  oraz dodanie ich do koszyka.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), oraz sposobu płatności.
 7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności Tpay, płatność gotówką lub kartą u dostawcy.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zatwierdzeniu telefonicznym do klienta.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

IV. Realizacja zamówienia.

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia jedzenia do klienta tak szybko jak to będzie możliwe po jego przygotowaniu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

V. Ochrona danych osobowych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sklep.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres damian@yamatosushi.pl

VI. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały graficzne oraz teksty zamieszczone na tej stronie stanowią przedmiot prawa autorskiego i należą do Yamato Sushi. Powielanie, przekazywanie oraz publikacja lub inne wykorzystanie całości lub części publikowanych na stronie materiałów bez zgody autora jest zabronione.
 2. Fotografie, tytuły, teksty które pojawiają się na tej stronie nie mogą być również wykorzystywane w żadnej formie reklamy, promocji, komercyjnej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Yamato Sushi.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
  a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
 4. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.yamatosushi.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

**Promocja na kod promocyjny z miesięcznika „Wiadomości WW” obowiązuje na zamówienia powyżej kwoty 50 zł.

 

VIII. Regulamin ofert sylwestrowych.

 

 1. Zamówienia złożone do 29.12.2023 mają gwarancję realizacji, wszystkie po tym terminie mogą zostać anulowane.
 2. Poza proponowanymi zestawami można zamawiać tylko i wyłącznie przystawki wraz z dodatkami
 3. Rameny sprzedawane wraz z zestawami sylwestrowymi są w formie DIY („do-it-yourself” z ang. „zrób to sam”). Zapakowane oddzielnie bulion, makaron oraz dodatki dołączoną mają instrukcję zgodnie, z którą należy samemu przygotować danie.
 4. Rekomendujemy płatność online z góry gdyż zamówienia nieopłacone do 29.12.2023 zostaną anulowane. Płatności można również dokonać na miejscu w wybranym lokalu.
 5. Zamówienia złożone do 29.12.2023 dowozimy pod wskazany adres w zamówieniu (informacje o godzinie dostawy lub odbioru przekażemy telefonicznie dnia 30.12.23)
 6. Odbiory osobiste realizujemy w dniu 31.12.2023 w wybranym lokalu do godz. 19:00
 7. Na przygotowane zestawy sylwestrowe nie działają żadne zniżki, kody promocyjne oraz karty stałego klienta.

 

IX. Reklamacje. 

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację  niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści  na adres info@yamatosushi.pl .
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, numer zamówienia.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail z którego została przyjęta.
建议
Zamów Sushi Online
ŁATWO, SZYBKO I WYGODNIE!

Ciesz się smakiem naszego sushi dzięki prostej i szybkiej możliwości zamówień z dostawą lub z odbiorem na wynos.